Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Północnej w Motocrossie w 2015r.

REGULAMIN RAMOWY
MISTRZOSTW STREFY PÓŁNOCNEJ W MOTOCROSSIE 2015.
1. Cel.
Celem jest zachęcenie zawodników do uprawiania sportów motocyklowych podczas rywalizacji zorganizowanej i przygotowanie do udziału w imprezach wyższej rangi.
2. Organizator.
Każdy klub zrzeszony w PZM z – tworzących Strefę Północną – okręgów: gdańskiego, bydgoskiego i olsztyńskiego poprzez swój okręg może ubiegać się o organizację zawodów strefowych. Warunkiem jest posiadanie aktualnej licencji klubowej oraz ważnej homologacji toru- stosownie międzynarodowej lub polskiej typu „A” lub „B”.
3. Ubezpieczenie.
Organizator jest odpowiedzialny za ubezpieczenie zawodów w zakresie OC na kwotę min. 15.000 Euro na cały czas ich trwania. Podobnie w zakresie NNW ubezpieczenie muszą posiadać wszystkie osoby funkcyjne związane z przygotowaniem zawodów, w trakcie ich trwania i prac związanych z zakończeniem zawodów. Minimalny okres ubezpieczenia NNW musi obowiązywać na dwa dni przed i dwa dni po zawodach.
4. Gestor Strefy.
W 2015 roku Gestorem Strefy Północnej w Motocrossie jest Zarząd Okręgowy PZM w Bydgoszczy Adres: ZO PZM Bydgoszcz, ul. Fordońska 116 , 85-739 Bydgoszcz tel./ fax (52) 345-20-44, e-mail: zarzad-okregowy.bydgoszcz@pzm.pl O zasadach wyboru Gestora, jego kadencyjności oraz terytorium, które obejmują poszczególne Strefy decyduje GKSM.
5. Zadania Gestora Strefy:
• weryfikuje i zatwierdza wyniki
• rozstrzyga sprawy sporne
• prowadzi klasyfikację bieżącą i łączną sezonu
• prowadzi archiwizację dokumentów z odbytych zawodów dostarczaną przez sędziów
• może zorganizować w trakcie sezonu spotkanie Prezydium Strefy Północnej, na którym bedą omówione bieżące problemy i ustalone wytyczne na kolejny sezon
• po zakończeniu sezonu organizuje spotkanie Prezydium Strefy Północnej w celu jego podsumowania, wypracowania ewentualnych zmian do regulaminu i ustalenia kalendarza imprez na rok następny
• organizuje Zakonczenie Sezonu Mistrzostw Strefy Północnej i na koszt własny przygotuje puchary dla wyróżnionych zawodników we wszystkich klasach.
6. Zmiany w kalendarzu.
W trakcie sezonu Gestor Strefy w uzgodnieniu z Prezydium Strefy może wprowadzić zmiany w kalendarzu, ale tylko w przypadku, gdy jedna lub więcej imprez zostanie odwołanych. W takiej sytuacji Gestor Strefy ma prawo do wprowadzenia imprezy zastępczej, w terminie imprezy odwołanej.
7. Prezydium Strefy.
Prezydium Strefy Północnej składa się z przewodniczących OKSM Okręgów PZM (lub osób przez nich upoważnionych) – członków Strefy Północnej.
8. Mistrzostwa Strefy Północnej w Motocrossie są zawodami otwartymi. W ramach tych zawodów mogą być rozgrywane Mistrzostwa Okręgu.
9. Zawody o Mistrzostw Strefy Północnej są zawodami otwartymi i będą rozgrywane w klasach: MX 65, MX 85, MX 1C, MX 2C, MX Open B, MX 2 Junior, MX Masters, MX Kobiet, MX Open.
10. Podział na klasy, wymagane licencje.
Klasa MX 65 (tylko motocykle 2T – koła maksymalnie 12-14 cali)
Motocykle o pojemności do 65 cc. Wiek zawodników: od 8 lat do 12 lat Licencja: A ,B, C

Klasa MX 85 (tylko motocykle 2T – koła minimalne 14-16 cali, maksymalne 16-19 cali) Motocykle o pojemności do 85 cc. Wiek zawodników: od 10 lat do 15 lat (od sezonu 2016 wiek zawodników jak w Pucharze Polski). Licencja A, B, C

Klasa MX 2 Junior Motocykle o pojemności od 100cc do 125cc 2T Motocykle o pojemności od 175cc do 250cc 4T Wiek zawodników; od 14 lat do 19 lat (od sezonu 2016 wiek zawodników jak w Pucharze Polski). Licencja A, B, C

Klasa MX 2C Motocykle o pojemności od 100cc do 150cc 2 T, 175cc do 250cc 4T Wiek zawodnika od 15 lat (od sezonu 2016 wiek zawodników jak w Pucharze Polski). Licencja C

Klasa MX 1C Motocykle o pojemności od 175cc do 500cc 2T i 290cc do 650cc 4T Wiek zawodnika od 17 lat (od sezonu 2016 wiek zawodników i pojemność motocykli jak w Pucharze Polski). Licencja C

Klasa MX Open B Motocykle o pojemności od 100cc do 150cc 2 T , 175cc do 250cc 4T Wiek zawodnika od 14 lat Motocykle o pojemności od 175cc do 500cc 2T, 290cc do 650cc 4T Wiek zawodnika od 16 lat Licencja B (od sezonu 2016 pojemność motocykli jak w Pucharze Polski).

Klasa MX Masters Motocykle o pojemności pow.100 do 500cc 2T i od 175 do 650cc 4T Wiek zawodnika: od 40 lat. W 2015 r. prawo startu mają zawodnicy urodzeni w 1975 i starsi. Licencja A, B, C (od sezonu 2016 licencje i pojemność motocykli jak w Pucharze Polski).

Klasa MX Kobiet Motocykle o pojemności od 85 do 250cc 2T i od 150 do 250cc 4T Wiek zawodniczki: od 14 lat Licencja A, B, C

Klasa MX Open  Motocykle o pojemności od 100 do 125cc 2T i od 175 do 250cc 4T Wiek zawodników: od 14 lat Motocykle o pojemności powyżej 175cc do 500 2T i od 290 do 650cc 4T Wiek zawodników: od 16 lat. Licencja A lub B (od sezonu 2016 pojemność motocykli jak w Pucharze Polski). Granica dla wieku minimalnego rozpoczyna się z początkiem roku urodzenia zawodnika, a granica dla wieku maksymalnego kończy się wraz z końcem roku.

11. Ilość rund.

Zostanie rozegranych 9 rund (2 w Okręgu PZM Gdańsk, 3 w Okręgu PZM Bydgoszcz i 4 w Okręgu PZM Olsztyn). Daty zawodów – zgodnie z przyjętym kalendarzem na 2015 rok. Każda runda składać się będzie z 2 wyścigów w danej klasie. Runda w Gdańsku zostanie rozegrana w ramach Pucharu Polski. Liczba rund przed kolejnym sezonem może ulec zmianie – zostanie uzgodniona po zakończeniu sezonu, na spotkaniu Prezydium Strefy zorganizowanym przez Gestora Strefy.

12. Podział na klasy i czas trwania wyścigów :

klasa MX 65 – 12 min + 2 okrążenia

klasa MX 85 – 15 min + 2 okrążenia

klasa MX 2C – 15 min + 2 okrążenia

klasa MX 1C – 15 min.+ 2 okrążenia

klasa MX Open licencja B – 15 min + 2 okrążenia

klasa MX2 Junior – 20 min + 2 okrążenia

klasa MX Masters – 15 min + 2 okrążenia

klasa MX Open licencja A – 20 min + 2 okrążenia

klasa MX Kobiet – 15 min.+ 2 okrążenia

13. Dyrektor Zawodów w porozumieniu z Sędzią Głównym może podjąć decyzję o innym połączeniu klas z oddzielną klasyfikacją, niż to ujęte w zatwierdzonym przez GKSM harmonogramie. Klasy, których połączenie w jednym wyścigu jest dopuszczalne to (maksymalnie 2 klasy w jednym wyścigu): MX85 + MX Kobiet, MX1 C + MX2 C + MX Open B + MX Masters, MX Open + MX2 Junior. Zaleca się optymalne wykorzystanie możliwości łączenia klas w wyścigach.

14. Sędzia Główny Zawodów w wyjątkowych sytuacjach ma prawo do zmiany wcześniej zatwierdzonego przez GKSM harmonogramu. Wyjątkowe sytuacje to: bardzo trudne warunki atmosferyczne, dostosowanie się do zarządzeń i ogłoszeń wydanych przez władze krajowe i lokalne, frekwencja w poszczególnych klasach wymuszająca konieczność innego połączenia klas niż w harmonogramie (przy zachowaniu zasad z punktu 13).

15. Kolejność wjazdu na maszynę startową wg czasów z treningu.

Jeżeli klasy są łączone zawodnicy wjeżdżają na przemian. Jako pierwsza wjeżdża klasa, której zwycięzca treningu czasowego uzyskał lepszy rezultat.

16. Tor motocrossowy.

Tor musi posiadać ważną homologację wydaną przez PZM, FIM Europe (UEM)

17. Każdy zawodnik zobowiązany jest do używania maty ekologicznej, pod agregaty prądotwórcze , oraz motocykle, w miejscu serwisu, w celu zapobieżenia wyciekom paliwa, oleju, itp. Za nie przestrzeganie tego warunku zawodnik będzie ukarany przez Dyrektora Zawodów karą w wysokości 300,- zł. Za nieopłacenie ww. kary lub za dalszy brak maty zawodnik będzie wykluczony z zawodów. Organizator zawodów musi bezwzględnie przestrzegać i egzekwować powyższe od zawodników. Organizator również zobowiązany jest od używania mat ekologicznych pod agregaty spalinowe (biuro zawodów, chronometraż itp).

18. Numery startowe.

Zawodnik ma obowiązek posiadać numer plecowy. Numery startowe zawodników obowiązują jak w Indywidualnych MP. Bezwzględnie będą przestrzegane tła tablic w poszczególnych klasach.

Klasa Tło tablicy Kolor

MX Kobiet Niebieskie Białe

MX 65 Niebieskie Białe

MX 85 Białe Czarne

MX2 Junior, MX2 C Czarne Białe

MX1 C, MX Open B, MX

Open, MX Masters Białe Czarne

UWAGA: Zawodnicy z klasy MX2 Junior nie muszą zmieniać tła tablic i koloru cyfr jeżeli zgłoszą się

19. Zgłoszenia do zawodów.

Zgłoszenie do zawodów należy wysłać bezpośrednio do organizatora na obowiązujących drukach nie później niż 15 dni przed terminem zawodów. Kwota wpisowego wynosi 130,- zł w tym 10,00 z ł za eksploatację transpondera.

Przy zgłoszeniu większej ilości zawodników niż 40 w klasie muszą być stosowane eliminacje jak w zasadach rozgrywek MP .

Start zawodników zagranicznych jak w art.6, pkt. 6.3.4 i 6.3.5

Regulamin Sportu Motocyklowego – Zasady Rozgrywek Motocross 2015.

20. Kontrola techniczna.

Jak w Indywidualnych Mistrzostwach Polski 2015.

21. Trening.

Zgodnie z harmonogramem czasowym. W treningu nie obowiązuje ograniczenie do 40 zawodników na trasie. Zawodnik skracający trasę w treningu z pomiarem czasu zostanie przesunięty na koniec listy

22. Strefa oczekiwania i start.

Strefa oczekiwania i procedura startowa jak w Mistrzostwach Polski 2015. Obowiązkowe okrążenie zapoznawcze. Sędzia Główny Zawodów musi obserwować przebieg procedury startowej.

23. Elektroniczny pomiar czasu.

Jak w Indywidualnych Mistrzostwach Polski 2015.

24. Klasyfikacja w zawodach.

Indywidualna oraz klubowa. Nie obowiązuje minimalny limit zawodników wymagany, by być klasyfikowanym i mieć przyznane punkty za start w zawodach. Na wynik zawodnika składać się będą punkty zdobyte zgodnie z poniższą tabelą.

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Punkty 50 44 40 38 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21

Miejsce 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Punkty 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

do klasy MX Open.

25. Wyniki – klasyfikacja końcowa.

Na końcowy indywidualny wynik sezonu składa się suma punktów z odbytych rund, pomniejszona o punkty z dwóch najgorszych wyścigów. Nieobecność zawodnika na zawodach jest zaliczana jako najgorszy wynik. Wyścig lub wyścigi, z których zawodnik został wykluczony, nie jest liczony jako najgorszy.

• Tytuł Mistrza, Wicemistrza, II Wicemistrza Strefy przyznaje się w przypadku, gdy w klasyfikacji końcowej będzie sklasyfikowanych minimum 10 zawodników w danej klasie

• Tytuł Mistrza i Wicemistrza Strefy przyznaje się w przypadku, gdy w klasyfikacji końcowej będzie sklasyfikowanych minimum 8 zawodników w danej klasie.

• W przypadku, gdy w klasyfikacji końcowej będzie sklasyfikowanych tylko 6-ciu zawodników przyznawany będzie tylko tytuł Mistrza Strefy.

• W przypadku sklasyfikowania mniejszej ilości niż 6-ciu zawodników w klasie nie będzie przyznany żaden tytuł. Będzie to 1 miejsce, 2 3 … itd.

Nie dotyczy klas MX65 i MX85.

• Klasyfikacja Klubowa – na końcowy wynik sezonu składać się będą punkty zdobyte przez wszystkich zawodników danego klubu we wszystkich wyścigach odbytych rund. Przy równej ilości punktów decyduje większa ilość lepszych miejsc. Warunkiem przyznania tytułu Mistrza Strefy Północnej, Wicemistrza, II Wicemistrza jest sklasyfikowanie, co najmniej sześciu klubów, Mistrza Strefy Północnej w przypadku sklasyfikowania, co najmniej czterech klubów. W przypadku sklasyfikowania mniejszej ilości jak cztery kluby nie będzie przyznany żaden tytuł. Będą to miejsca 1,2, 3 … itd. Klasyfikacja końcowa będzie ogłoszona komunikatem wydanym przez Gestora Strefy, a rozdanie pucharów zawodnikom i klubom nastąpi podczas oficjalnego Zakonczenie Sezonu Mistrzostw Strefy Północnej zorganizowanego przez Gestora Strefy.

26. Nagrody.

Organizator zobowiązany jest ufundować puchary dla trzech pierwszych zawodników sklasyfikowanych w Mistrzostw Strefy Północnej, w każdej klasie po dwóch wyścigach. W klasyfikacji klubowej puchary tylko za sezon. Wręczenie pucharów odbędzie się zaraz po zakończeniu drugiego wyścigu w każdej klasie lub dla wszystkich klas po zakończeniu ostatniego wyścigu zawodów. Decyzję o momencie wręczania pucharów podejmuje organizator i jest zobowiązany umieścić informację na ten temat na tablicy ogłoszeń, przed uroczystym otwarciem zawodów. Dla zdyscyplinowania uroczystości wręczania nagród ustala się: puchary, nagrody rzeczowe nie odebrane przez zawodników w dniu zawodów podczas uroczystego zakończenia pozostają w dyspozycji organizatora bez możliwości ich odebrania w późniejszym terminie.

27. Regulamin uzupełniający.

Regulamin uzupełniający zawodów musi być zatwierdzony przez Okręgową Komisję Sportu Motocyklowego na której terenie ma swoją siedzibę klub – organizator rundy na 40 dni przed zawodami i rozesłany przez organizatora do zainteresowanych okręgów na 3 tygodnie przed zawodami. 28. Sędzia Główny na powyższe zawody wyznaczany będzie przez OKSM właściwą dla okręgu na terenie którego będą rozgrywane zawodu Mistrzostw Strefy Północnej. Zaleca się, aby to był sędzia z licencją P, a jego asystentem był sędzia z licencją O.

29. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie regulują:

• Regulamin Sportu Motocyklowego – Zasady Ogólne 2015

• Regulamin Sportu Motocyklowego – Zasady Rozgrywek Motocross na 2015 r.

• komunikaty GKSM 2015

• komunikaty Gestora Strefy 2015

Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego

Gestor Mistrzostw Strefy Północnej w Motocrossie

ZO PZM Bydgoszcz

06-03-2015.

MISTRZOSTW STREFY PÓŁNOCNEJ W MOTOCROSSIE 2015

w dniu zawodów

7:30 – czynne biuro do zakończenia zawodów

7.45 – odbiór trasy przez Sędziego Głównego

8:00 – 10:00 – kontrola techniczna

8:00 – 8:40 – klasa MX65, MX85, MX Kobiet, MX Open B

8:40 – 9:20 – MX1 C, MX2 C

9:20 – 10:00 – klasa MX2 Junior, MX Open, MX Masters

TRENINGI

8:45 – 9:10 – klasa MX65

9:15 – 9:45 – klasa MX85, MX Kobiet

9:50 – 10:20 – klasa MX1 C, MX2 C,

10:25 – 10:55 – klasa MX2 Junior, MX Open

11:00 – 11:30 – klasa MX Open B, MX Masters,

Zawodnicy startujący w Mistrzostwach Strefy Północnej mają jeden trening. Pierwsza część tj. 10 min trening dowolny, druga część 15 min trening kwalifikacyjny plus 5 min próby startu. Wyjątek stanowi klasa MX65, dla której trening kwalifikacyjny będzie trwał 10 min (trening dowolny i próba startu bez zmian). Runda zapoznawcza jak w Indywidualnych Mistrzostwach Polski 2015.

12:00 – uroczyste otwarcie zawodów

WYŚCIGI

klasa MX65 12:03 – zamknięta strefa oczekiwania start – 12:10

klasa MX85, MX Kobiet 12:30 – zamknięta strefa oczekiwania start – 12:37

klasa MX1 C, MX2 C 13:02 – zamknięta strefa oczekiwania start – 13:09

klasa MX2 J, MX Open 13:34 – zamknięta strefa oczekiwania start – 13:41

klasa MX Open B, MX Masters 14:11 – zamknięta strefa oczekiwania start – 14:18

————————————————————————————————-

klasa MX65 14:43 – zamknięta strefa oczekiwania start – 14:50

klasa MX85, MX Kobie 15:10 – zamknięta strefa oczekiwania start –15:17

klasa MX1 C, MX2 C 15:42 – zamknięta strefa oczekiwania start –15:49

klasa MX2 J, MX Open 16:14 – zamknięta strefa oczekiwania start –16:21

klasa MX Open B, MX Masters 16:51 – zamknięta strefa oczekiwania start –16:58

17:30 – ceremonia wręczania pucharów

Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego

Gestor Mistrzostw Strefy Północnej w Motocrossie

ZO PZM Bydgoszcz

06-03-2015.